Polen 1998

klik HIER als om een verslag te lezen over het JNM kamp in Noord Oost Polen.

Kampplaats: 'Boerderij Stichting Wolka' aan de noordrand van de Biebzra. Verder hebben we enkele dagen gecampeerd op Camping Budy (Biebzra) en de Camping bij de Bialowieza.

Soorten die gezien zijn (lijst niet helemaal compleet en niet alles door mij gezien):

Fuut (Podiceps cristatus)
Dodaars (Podiceps nigricollis)
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Roerdomp (Botaurus stellarus)
Grote zilverreiger (Egretta alba)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Ooievaar (Ciconia ciconia)
Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)
KnobbeIzwaan (Cygnus olor)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Krakeend (Anas strepera)
Pijlstaart (Anas acuta)
Slobeend (Anas clypeata)
Wintertaling (Anas crecca)
Zomertaling (Anas querquedula)
Tafeleend (Aythiaferina)
Witoogeend (Aythia pyroca)
Kuifeend (Aythiafuligula)
Zwarte wouw (Milvus migrans)
Rode Wouw (Milvus milvus) alleen onderweg in Duitsland gezien.
Grauwe kiekendief (Circus pygargus)
Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Sperwer (Accipiter nisus)
Havik (Accipiter gentilis)
Wespendief (Pernis apivorus)
Buizerd (Buteo buteo)
Zeearend (Haliaeetus albicilla) - NW van Wolka en bij Budy.
Steenarend (Aquila chrysaetos) - ZW van Wolka bij "arendenplek"
Bastaardarend (Aquila clanga) - Bij meer NW van Wolka en verder nog wat minder duidelijke exemplaren bij Budy, Bialowieza en de "arendenplek".
Schreeuwarend (Aquila pomarina) - praktisch overal, een in Polen wijdverspreide en vrij algemene soort.
Torenvalk (Falco tinninculus) - schaarser dan in Nederland.
Boomvalk (Falco subbuteo)
Slechtvalk (Falco peregrinus) - Bij Budy twee exemplaren op vrij grote afstand gezien op 18-7'98.
Hazelhoen (Bonasa bonasia) - In de bossen rond Bialowieza geen ongewone soort. Door vrijwel alle excursies in week 2 gezien.
Patrijs (Perdixperdix)
Kwartel (coturnix coturnix)
Kwartelkoning (Crex crex) - bij mijn weten in totaal zo'n 10 exemplaren gehoord. Bij Bialowieza (rand dorp) en bij de akkers ten zulden van Slemyanowka.
Klein waterhoen (Porzana parva) - 1 ex. gehoord bij de brug over de Biebrza bij Goniadz.
Porseleinhoen (Porzana porzana)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Meerkoet (Fulica atra)
Kraanvogel (Grus grus) - Een vrij algemene broedvogel in het Biebrza-gebied.
Kievit (Vanellus vanellus)
Wulp (Numenius arquata)
Regenwulp (Numeniusphaeopus)
Oeverloper (Actitis hypoleucos)
Witgatje (Tringa ochropus)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Stormmeeuw (Larus canus)
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Visdief (Sterna hirundo)
Dwergstem (Sterna albifrons)
Zwarte stem (Chlidonias mger)
Houtduif (Columba palumbus)
Holenduif (Columba oenas)
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
Zomertortel (Streptopelia turtur)
Koekoek (Cuculus canorus)
Velduil (Asioflammeus)
Ransuil (Asio otus)
Bosuil (Strix aluco)
Gierzwaluw (Apus apus)
IJsvogel (Alcedo atthis)
Hop (Pupa epops)
Draaihals (Jynx torquilla) - op het kampeerterrein
Zwarte specht (Dryocopus martius)
Grijskopspecht (Picus canus)
Groene specht (Picus viridis)
Middelste bonte specht (Dendrocops medius)
Grote bonte specht (Dendrocops major)
Witrugspecht (Dendrocops leucotos)
Kleine bonte specht (Dendrocops minor)
Drieteenspecht (Picoides tridactulus)
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Boomleeuwerik (Lullula arborea)
Oeverzwaluw (Riparia riparia)
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Huiszwaluw (Delichon urbica)
Boompieper (Anthus trivialis)
Graspieper (Anthus pratensis)
Duinpieper (Anthus campestris) - Bij de toren bij Budy en bij "de arendenplaats" ZO van de kampplaats telkens 1 ex.
Witte kwikstaart (Motacilla alba)
Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
Heggemus (Prunella modulares)
Noordse nachtegaal (Luscinia luscinia) - Bij het poeltje bij de kampplaats
Blauwborst (Luscinia svecica)
Gekraagde roodstaart (Phoenicurusphoenicurus)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Paap (Saxicola rubetra)
Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Merel (Turdus merula)
Kramsvogel (Turduspilaris)
Zanglijster (Turdus philomelos)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Snor (Locustella luscinioides)
Krekelzanger (Locustellafluviatilis)
Sprinkhaanrietzanger (Lucustella naevia)
Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus) - o.a. bij de vIakte net ten noorden van de ingang van de Czerwone Bagno.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) - Ten zuiden van Budy
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)
Spotvogel (Hippolais icterina)
Tuinfluiter (Sylvia borin)
Braamsluiper (Sylvia curruca)
Grasmus (Sylvia communis)
Zwartkop (Sylvia atricapifla)
Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) - Bij de Czerwone Bagno en bij Bialowieza een paar zekere waarnemingen.
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
Fitis (Phylloscopus trochilis)
Grauwe fitis (Phylloscopus trochiloides) - Bij Budy en Bialowieza meerdere (zingende) exemplaren.
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Goudhaan (Regulus regulus)
Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus)
Bonte vliegenvanger (Fidecula hypoleuca)
Withalsvliegenvanger (Fidecula albicollis) - In het stadspark van het plaatsje Bialowieza.
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
Kleine vliegenvanger (Ficedula parva) - Bij Budy werd op 19-7-'98 cen paartje waargenomen.
Buidelmees (Remizpendulinus)
Glanskop (Parus palustris)
Matkop (Parus montanus)
Kuifmees (Parus cristatus)
Pimpelmees (Parus caeruleus)
Koolmees (Parus major)
Zwarte mees (Parus ater)
Staartmees (Aegithalos caudatus)
Boomklever (Sitta europaea)
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Taigaboomkruiper (Certhiafamilaris)
Grauwe klauwier (Lanius collurio)
Kleine klapekster (Lanius minor) - Bij Slernianowka werd gedurende korte tijd hoogst waarschijnlijk een adult wijfje gezien.
Klapekster (Lanius excubitor) - o.a. een exemplaar bij de brug over de Biebrza (bij Goniadz).
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Wielewaal (Oriolus oriolus)
Gaai (garrulus glandarius)
Notenkraker (Nucifraga caryocatactes) - o.a. bij Barcze enkele exx.
Ekster (Pica pica)
Kauw (Corvus monedula)
Raaf (Corvus corax)
Kraai (Corvus corone)
Bonte kraai (Corvus cornix)
Roek (Corvusfrugilegus)
Ringmus (Passer montanus)
Huismus (Passer domesticus)
Vink (Fringilla coelebs)
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Europese kanarie (Serinus serinus) - In oost-Duitsland iets algemener dan in Polen, vooral voorkomend bij treinstations.
Sijs (Carduelis spinus)
Groenling (Carduelis chloris)
Putter (Carduelis carduelis)
Goudvink (Pyrrhulapyrrhula)
Kneu (carduelis cannabina)
Roodmus (Carpodacus erythrinus)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Grauwe gors (Miliaria calandra)
Ortolaan (Emberiza hortulana) - enkele exx., helaas geen ad. mannetje, werden gezien in het agrarisch gebied ± 5 km. W van de kampplaats.

 

- Back -