Polen 2002

Totaallijst waarnemingen Polen

De waarnemingen zijn gedaan tijdens de excursie naar Polen van de MBCS-Velp. Deze reis werd verzorgt door Globe NatuurReizen.
De lijst bevat alle waarnemingen die gedaan zijn op Pools grondgebied.

VOGELS:

Aalscholver
Appelvink
Baardman
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte kraai
Boomklever
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosuil
Braamsluiper
Bruine kiekendief
Buidelmees
Buizerd
Ekster
Europeese kanarie
Fitis
Fluiter
Fuut
Gaai
Geelgors
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe gors
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Grijskopspecht
Groenling
Groenpootruiter
Grote bonte specht
Grote karekiet
Grote lijster
Grutto
Havik
Hazelhoen
Heggemus
Hop
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Kauw
Kemphaan
Kievit
Klapekster
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kleine vliegenvanger
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Koolmees
Koperwiek
Kraanvogel
Kramsvogel
Krekelzanger
Kruisbek
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwartel
Kwartelkoning
Matkop
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Noordse nachtegaal
Notenkraker *
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooivaar
Ortolaan
Paap
Patrijs
Pimpelmees
Putter
Raaf
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode wouw
Roek
Roodborst
Roodmus
Schreeuwarend

Snor
Sperwer
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Stormmeeuw
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Visdief
Waterrietzanger *
Watersnip
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Witgat
Withalsvliegenvanger
Witrugspecht

Witte kwikstaart
Witvleugelstern
Witwangstern

Wulp
Zanglijster
Zeearend
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwartkop

Totaal: 136 soorten vogels waargenomen in 8 dagen in Polen


ZOOGDIEREN:

Boommarter
Edelhert
Eekhoorn
Eland
Everzwijn
Haas
Konijn
Ree
Vos
Wasbeerhond *
Wisent *

Totaal 11 soorten

* = niet door mij gezien

 

- Back -