Noorwegen 1999

In 1999 ben ik samen met drie vrienden op een Interrail / vogelreis door Noorwegen geweest. We zijn met de trein vanuit Rotterdam via Hamburg, Kopenhagen, Götenburg, Oslo, Trondheim, Fauske naar Bodø gereisd. Van daaruit zijn we met de veerboot naar de Lofoten gegaan. Op de terugweg hebben we vanuit enkele stations meerdaagse looptochten gehouden door de prachtige Noorse natuur.

Totaallijst waarnemingen Noorwegen met de regio:

VOGELS:

Roodkeelduiker - Fauske
Parelduiker - Fauske
Roodhalsfuut - Fauske
Kuifduiker - Fauske
Jan-van-Gent - Lofoten
Noordse Stormvogel
- Lofoten
Kuifaalscholver
Aalscholver
Blauwe Reiger
Grauwe Gans
Brandgans
Sneeuwgans
Grote Canadese Gans
Bergeend
Wilde Eend
Kuifeend
Eider
Zwarte Zee-eend - Lofoten
Grote Zee-eend - Lofoten
Brilduiker
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
Sperwer
Havik
Ruigpootbuizerd

Zeearend - Lofoten / Bodø
Steenarend
- Bodø
Torenvalk
Smelleken
Moerassneeuwhoen - Fauske
Auerhoen
- Fauske
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Bontbekplevier
Goudplevier
Kievit
Wulp
Regenwulp
Rosse Grutto
Tureluur
Groenpootruiter
Oeverloper
Witgat
Houtsnip
Watersnip
Grote Jager - Lofoten
Kleine Jager
- Fauske
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Visdief
Noordse Stern
Zeekoet (aalge) - Lofoten
Alk
- Lofoten
Papegaaiduiker
(noordelijke) - Lofoten
Zwarte Zeekoet
- Lofoten
Kleine Alk
- Lofoten
Houtduif
Turkse Tortel
Koekoek
Gierzwaluw
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverpieper (littoralis)
Boompieper
Graspieper
Witte Kwikstaart
Noordse Gele Kwikstaart
Waterspreeuw (cinclus) - Fauske / Trondheim
Winterkoning
Roodborst
Noordse Nachtegaal - Fauske
Roodgesterde Blauwborst
- Fauske
Paap
Tapuit
Beflijster
Merel
Kramsvogel
Koperwiek
Zanglijster
Grote Lijster
Bosrietzanger
Zwartkop
Fluiter
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan
Bonte Vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger
Matkop (borealis)
Glanskop
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees
Zwarte Mees (noordelijke)
Spreeuw
Taigagaai - Fauske
Gaai
Ekster
Kauw (noordelijke)
Raaf
Kraai
Bonte Kraai
Ringmus
Huismus
Vink
Keep
Sijs
Groenling
Putter
Goudvink (pyrrhula) - Fauske
Grote Barmsijs - Fauske
Kneu
Kruisbek
Geelgors

Totaal: 123 sooten

 

- Back -