Griekenland | Greece

klik HIER als om een fotoverslag te lezen over mijn vogelreis naar Lesbos in 2003.

Soortenlijst Lesbos
25-4 t/m 2-5-2003

Alpengierzwaluw
Arendbuizerd
Audouins meeuw
Aziatische steenpatrijs

Baardgrasmus
Balkankwikstaart
Balkanvliegenvanger

Beflijster
Bergeend
Bijeneter
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Blauwe rotslijster
Boerenzwaluw
Bonte kraai
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Braamsluiper
Bruine kiekendief
Bruinkeelortolaan
Buizerd
Casarca
Cetti's zanger
Cirlgors
Citroenkwikstaart

Dodaars
Dunbekmeeuw
Dwergmeeuw
Dwergooruil
Dwergstern
Eleonora's valk
Europeese kanarie
Fitis
Flamingo
Fluiter
Fuut
Gaai 'atricapillus'
Geelpootmeeuw
Gele Kwikstaart
Geoorde fuut
Gierzwaluw
Grasmus
Grauwe gors
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Griekse spotvogel
Griel

Groenling
Groenpootruiter
Grote karekiet
Grote zilverreiger
Grutto
Havik
Hop
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Isabeltapuit
Kauw
Kemphaan
Kerkuil
Klein waterhoen
Kleine karekiet
Kleine klapekster
Kleine plevier
Kleine strandloper
Kleine torenvalk
Kleine zilverreiger
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Koolmees
Kortteenleeuwerik
Kroeskoppelikaan

Krombekstrandloper
Kuifaalscholver 'desmarestii'
Kuifduiker
Kuifleeuwerik
Kwak
Kwartel
Lachstern
Lannervalk

Lepelaar
Maskerklauwier
Meerkoet
Merel
Middelste bonte specht
Mongoolse plevier
Nachtegaal
Noordse kwikstaart
Noordse nachtegaal
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Oostelijke blonde tapuit
Oostelijke orpheusgrasmus
Ortolaan

Paap
Pimpelmees
Poelruiter
Pontische meeuw
Porseleinhoen

Purperreiger
Putter
Raaf
Ralreiger
Ransuil
Rietzanger
Ringmus
Rode rotslijster
Roek

Roodborsttapuit
Roodkeelpieper
Roodkopklauwier
Roodpootvalk
Roodstuitzwaluw

Rosse grutto
Rotsduif
Rotsklever
Rotsmus
Rotszwaluw
Rouwmees
Rüpelsgrasmus
Scharelaar
Scopoli's pijlstormvogel

Sijs
Slangenarend
Slechtvalk
Smyrnagors
Spaanse mus

Sperwer
Sperwergrasmus
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Steenuil
Steltkluut
Steppekiekendief
Strandplevier
Tafeleend
Tapuit
Temmincks strandloper
Tjiftjaf
Torenvalk
Turkse boomklever
Turkse tortel
Vale gier
Vale gierzwaluw
Vale spotvogel

Veldleeuwerik
Visdief
Vorkstaartplevier
Waterhoen
Watersnip
Wespendief
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Withalsvliegenvanger
Witte kwikstaart
Witvleugelstern
Witwangstern
Woudaap
Yelkouanpijlstormvogel

Zanglijster
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte ibis
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte ruiter
Zwarte stern
Zwartkop
Zwartkopgors
Zwartkopmeeuw
Zwartkoprietzanger

'Tamme' Roze pelikaan in de haven

Totaal: 185 vogelsoorten

Amfibieen en Reptielen:

Groene Kikker
Reuzenhazelworm
Reuzensmaragdhagedis
Hardoen
Europese Moerasschildpad
Moorse Landschildpad
Kaspische Beekschilpad

Libellen:

Zadellibel


- Back -